Veilig SportKlimaat

Algemene gedragsregels

Saturnus is de club waar we trots op zijn en willen blijven. We doen er alles aan om binnen en buiten de vereniging deze trots uit te dragen.

Als er problemen of onenigheden zijn maken we die bespreekbaar. Lukt dit niet in een teambespreking met de coach, dan is het bestuur altijd bereid te bemiddelen.

Trainer/coach van een team geeft bij een overtreding (van welke aard dan ook) een waarschuwing. Bij herhaling zal, in overleg met het bestuur, een uitsluiting voor een of meer wedstrijden kunnen volgen.

Uw/jouw gedrag binnen en buiten het veld getuigt van besef van normen en waarden.

Respect vinden we belangrijk. Respect voor elkaar, voor de tegenstander, voor de scheidsrechter en voor het publiek. Iedere vorm van geweld (verbaal en/of fysiek) is voor ons onacceptabel.

Niemand kan en/of mag zich onttrekken aan dit reglement. Ieder lid van Saturnus’72 moet een ander kunnen/willen aanspreken op handhaving van dit reglement. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt.

U/jij maakt geen onaardige, discriminerende, denigrerende opmerkingen tegen medespelers, tegenstanders, scheidsrechters of publiek.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de goede sfeer, die iedereen belangrijk vindt.

7 bestuursleden zijn ervan overtuigd, dat naleving van deze regels door iedereen het verenigingsleven voor iedereen prettiger en plezieriger maakt.

2 zaken zijn belangrijk: iedereen moet achter deze regels staan en iedereen moet een ander aanspreken op ongewenst gedrag.

---------------------------------------------

Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Onder begeleiders vallen alle trainers, coaches en maatjes.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.