Veilig SportKlimaat

S.V. Saturunus neemt een veilig sportklimaat en grensoverschreidend gedrag erg serieus. Daarom hanteren wij een aantal gedragsregels, welke recent zijn uitgebreid met specifieke gedragsregels rondom grensoverschrijdend gedrag. De regels staan hieronder benoemd. De gedragsregels rondom grensoverschrijdend gedrag staan ook in ons uitgebreide ‘Beleid Grensoverschrijdend Gedrag’ en is hier te downloaden.

Gedragsregels Grensoverschreidend Gedrag

De gedragsregels die hieronder staan benoemd zijn onderdeel van het Beleid Grensoverschreidend Gedrag van onze vereniging en staan ook opgenomen in het tuchtrecht van het NOC*NSF.

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele intimidatie en machtsmisbruik tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en een jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De vrijwilliger mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De vrijwilliger zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De vrijwilliger heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.
 11. De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers

Als onderdeel om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hebben wij als vereniging ook een aannamebeleid voor vrijwilligers. Hieronder staat een verkorte versie van wat wij doen als een vrijwilliger een vaste functie krijgt binnen de vereniging. Het aanstellingsbeleid van nieuwe vrijwilligers verloopt in een aantal stappen.

 1. Kennismakingsgesprek
 2. Opvragen referenties
 3. Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 4. Kennis laten nemen van gedragsregels

Algemene gedragsregels

Saturnus is de club waar we trots op zijn en willen blijven. We doen er alles aan om binnen en buiten de vereniging deze trots uit te dragen.

Als er problemen of onenigheden zijn maken we die bespreekbaar. Lukt dit niet in een teambespreking met de coach, dan is het bestuur altijd bereid te bemiddelen.

Trainer/coach van een team geeft bij een overtreding (van welke aard dan ook) een waarschuwing. Bij herhaling zal, in overleg met het bestuur, een uitsluiting voor een of meer wedstrijden kunnen volgen.

Uw/jouw gedrag binnen en buiten het veld getuigt van besef van normen en waarden.

Respect vinden we belangrijk. Respect voor elkaar, voor de tegenstander, voor de scheidsrechter en voor het publiek. Iedere vorm van geweld (verbaal en/of fysiek) is voor ons onacceptabel.

Niemand kan en/of mag zich onttrekken aan dit reglement. Ieder lid van Saturnus’72 moet een ander kunnen/willen aanspreken op handhaving van dit reglement. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt.

U/jij maakt geen onaardige, discriminerende, denigrerende opmerkingen tegen medespelers, tegenstanders, scheidsrechters of publiek.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de goede sfeer, die iedereen belangrijk vindt.

7 bestuursleden zijn ervan overtuigd, dat naleving van deze regels door iedereen het verenigingsleven voor iedereen prettiger en plezieriger maakt.

2 zaken zijn belangrijk: iedereen moet achter deze regels staan en iedereen moet een ander aanspreken op ongewenst gedrag.